občané proti ŠTW na zastupitelstvu 16. 12. • aktualizováno: reakce primátora

v rámci bodu Různé zazněly dvě vystoupení na dnešním Zastupitelstvu:

1. vystoupení   Záměr výškového objektu Šantovka Tower - shrnutí   - ing. arch. Tomáš Pejpek
 
25. 2. 2013 • projednání petice na zasedání zastupitelstva
12. 3. 2013 • odpověď primátora na žádost občanů
„ ...V souvislosti s Vámi položenými dotazy Vás mohu ujistit, že v okamžiku, kdy bude územní řízení ve výše uvedené věci zahájeno, zajistí statutární město Olomouc jeho zákonný průběh. Ze strany statutárního města Olomouce bude postupováno v souladu se zákony a programovými dokumenty a následně po prostudování podkladů a stanovisek dotčených orgánů zaujme statutární město Olomouc stanovisko, které bude zohledňovat prvořadou ochranu veřejných, zákonem chráněných hodnot.
....záměr výstavby výškové budovy v lokalitě Šantovka bude ve fázi územního řízení projednán zastupitelstvem města,
které k němu zaujme názor za účastníka řízení.“
 
14. 3. 2013 • žádost o závazné stanovisko - umístění novostavby „Šantovka Tower, Olomouc, Šantova ulice“
• společná žádost  žádost Office Park Šantovka, s.r.o. a Statutárního město Olomouc o vydání závazného stanoviska Oddělení památkové péče olomouckého magistrátu
• oba žadatele zastupuje na základě plné moci ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
 
z průběhu správního řízení 
• 18. 4. vyrozuměl správní orgán o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí. Právo vyjádřit se využil investor - Stat. město Olomouc ne.
• 16. 9. vyrozuměl správní orgán o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí. Tuto možnost využil investor - Stat. město Olomouc ne.

• 27. 9. 2013 - projednání návrhu závazného stanoviska - Mgr. Kauerová seznámila účastníky, m.j.  zástupce investora a primátora M. Novotného,  s výrokem závazného stanoviska. Přítomní nevyužili možnosti nahlédnout do spisu; primátor uvedl, že se seznámí s obsahem závazného stanoviska ve spolupráci s OKR. 
• V průběhu dubna a května zástupci Klubu architektů Olomoucka předložili primátorovi odborné posudky a vyzvali jej k pořízení úplných podkladů potřebných k objektivnímu posouzení záměru Šantovka Tower.
 
3. 10. 2013 • vydání závazného stanoviska - souhlasu orgánu státní památkové péče ve věci umístění novostavby „Šantovka Tower, Olomouc, Šantova ulice“
Nezákonnost stanoviska orgánu státní památkové péče spatřujeme například v:
• správní orgán neuvedl, jaké kulturně-historické hodnoty chrání 
• správní orgán nezdůvodněně přebíral argumentaci žadatele a upřednostňoval ji před 
  argumenty odborné organizace památkové péče,
• správní orgán nevzal v úvahu podstatné části odborných posudků nepříznivých záměru
• správní orgán neměřil stejným metrem při rozhodování o stavebních záměrech v ochranném pásmu MPR.
 
18. 10. 2013  
Zástupci Klubu architektů Olomoucka seznamují primátora s výhradou o pravděpodobné nezákonnosti závazného stanoviska, některé důvody podrobně rozvádí v přípisu primátorovi ze dne 21.10. 
 
říjen 2013 • výstavba křižovatky Wittgensteinova x Šantova
 
stav 16. prosince
• Statutární město Olomouc nepodalo podnět k přezkumu závazného stanoviska
• Statutární město Olomouc nezajistilo ani dodatečně objektivní podklady pro posouzení návrhu Šantovka Tower
 
co z toho plyne:
• přes proklamovanou ochranu veřejných hodnot a zákonnosti Statutární město Olomouc nehájí veřejný zájem - ochranu historického jádra Olomouce
• společným postupem s investorem stavby a nečinností v průběhu správního řízení i po něm naopak Statutární město Olomouc fakticky spolupracuje na přípravě výstavby Šantowka Tower
• postup Statutárního města Olomouce je nejen zmíněnou rezignací na ochranu veřejného zájmu - ačkoliv nemá dosud oporu v rozhodnutí zastupitelstva, může vyvolávat očekávání investora, že město Olomouc jeho záměr podporuje. Vytváří se tak předpoklad, že při následné změně postoje radnice může investor požadovat po Statutárním městě Olomouc odškodnění.


2. vystoupení  Čtení a předání Olomoucké výzvy  - Mgr. Martina Mertová

Dovolte mi přečíst a předat Zastupitelstvu jako jednomu z adresátů tzv. Olomouckou výzvu -  k včerejšímu dni 2196 podpisů shromážděných za necelé dva měsíce pod dokumentem, za nímž stojí občanská iniciativa Občané proti Šantovka Tower. 
Komplikovanou historii kauzy, dokumenty i argumenty, proč se záměrem Šantovka Tower nelze souhlasit, můžete snadno dohledat na stránkách www.krasnaolomouc.cz, tedy na veřejné platformě občanského sdružení Za krásnou Olomouc, za něž zde vystupuji.

Čtení Olomoucké výzvy    >> text zde
 
Ze závažnosti situace a ohlasu, jaký téma budí u široké odborné i laické veřejnosti, vyplývá náš požadavek, aby se Zastupitelstvo řídilo citovanou Olomouckou výzvou a aby bylo projednání záměru Šantovka Tower zařazeno do programu příštího Zastupitelstva města. 
Žádáme, aby odborné složky magistrátu, jakými jsou Odbor koncepce a rozvoje, Odbor majetkoprávní apod., připravily pro toto jednání komplexní podklady. Odbor koncepce a rozvoje zmiňuji proto, že v minulosti deklaroval svůj nesouhlasný postoj ke konceptu 75 m vysoké budovy v diskutované lokalitě; Odbor majetkoprávní uvádím proto, že není znám postoj Statutárního města Olomouc k otázce převedení či poskytnutí části městských pozemků, jež investor pro realizaci svého záměru dle schvalované projektové dokumentace potřebuje.
Cítíme potřebu upozornit Vás, volené zástupce, kterými sami nejsme, že nečinnost v této věci může mít dalekosáhlé následky  - v podobě devastace kulturně-historického dědictví města, jehož správa Vám s důvěrou voličů byla svěřena.
 

reakce primátora Martina Novotného

Primátor – vyjádřil se k tématu Šantovka Tower, které bylo zmíněno v diskusních příspěvcích občanů. K časovému schématu, který popsal p. Pejpek uvedl, že se takto odehrál, což znamená, že investor doposud nezahájil územní řízení, nepožádal o územní rozhodnutí. Dále uvedl: „Nic se nezměnilo na tom, že investor řešil jedno základní téma, a to je stanovisko památkové péče. Stanovisko bylo vydáno, zároveň na něj podal opravný prostředek Národní památkový ústav a bude se tím zabývat příslušné pracoviště na krajském úřadě. Uvedl , že jsou dvě možné interpretace dosavadního postupu města. Jeden je takový, že jsme měli jako vlastníci pozemku v lokalitě do toho vstoupit tím, že se k žádosti o odborné stanovisko památkové péče nepřipojíme a tím ho neumožníme a ono vůbec nevznikne, čímž již na začátku zabráníme diskusi o tomto záměru. My jsme vycházeli ze základní logiky, že celá první fáze veřejné debaty se týkala toho, že je třeba odborně posoudit celý záměr památkovou péčí a jediný způsob, jak k tomu došlo, byl ten, že se k té žádosti připojilo město, protože je vlastníkem části pozemků, i když minoritní části. Kdyby došlo k tomu, že stanovisko památkové péče bylo negativní, tak by asi všichni byli spokojeni a vůbec bychom se o tom nebavili. Ve chvíli, kdy stanovisko bylo pozitivní, vyvolává to debatu, která se vrací na začátek, a to, že město svým krokem nemělo umožnit ani vznik tohoto stanoviska. Primátor vyjádřil názor, že stanovisko vzniknout mělo a že naše připojení se, nemělo v žádném smyslu význam, že bychom tím předem řekli, že s výstavbou tohoto objektu souhlasíme. Naše připojení se spočívalo v tom, že jsme vůbec to posouzení umožnili. Nyní bude v zákonných lhůtách probíhat proces odvolání se vůči krajskému úřadu. Vystupující vznášeli podnět, že bychom měli zasáhnout do toho procesu z hlediska toho, jestli to rozhodnutí bylo učiněno na základě dostatečných podkladů a podobně. Předpokládám, že je to hlavní úloha krajského úřadu, aby toto bylo posouzeno. Dle mého názoru je důležité, aby stanovisko města vzniklo přesně v tom momentu, kdy investor o územní rozhodnutí požádá. Domnívám se, že bojujeme souboj o dva právní výklady, a to buď tím, že tomu zabráníme už na začátku, nebo ne. Myslím si, že to hlavní je spor, zda ta stavba je nebo není z hlediska územního plánu přípustná. Pokud by došlo ke sporu s investorem o náhradu škody, tak toto je jádro případného sporu v tom smyslu, že investor zastává názor, že z hlediska územního plánu přípustná je. Ve chvíli, kdy vydáme v další fázi nějakým jiným aktem jiné vyjádření k tomu tématu, tak spor o obsah územního plánu by mohl být zcela zásadní. Sám jsem se snažil v minulých týdnech najít jiný přístup k tomuto tématu, jedna varianta je postupovat dál v těchto krocích, investor požádá o územní rozhodnutí a město k tomu zaujme prostřednictvím svého orgánu nějaký názor. Já osobně zastávám variantu č. 2, snažím se, spíš sám za sebe, v těchto dnech komunikovat s investorem, přemýšlet o tomto v širším kontextu souvisejícím s přípravou nového územního plánu, budoucího rozvoje města Olomouce a všech možných důsledků do budoucna. Pokouším se najít řešení, které by v jistém smyslu uspokojilo všechny, jak z hlediska budování názoru na onu výškovou budovu, tak i z hlediska toho, že jsem přesvědčen, že v průběhu procesu došlo k celé řadě stanovisek ze strany památkové péče, které se netýkají jen té budovy, ale celé lokality Šantovka a přípravy územního plánu města Olomouce, které jsou pro změnu pro mě nepřijatelné a stanovují různé limity výškových hladin v různých jiných lokalitách způsobem, který je naprosto nepřijatelný pro budoucí rozvoj města, který byl i odbornými stanovisky Národního památkového ústavu k různým jiným tématům v lokalitě Šantovka, které já považuji za nepřijatelné a odborně neobhajitelné a pokusím se v relativně krátkém čase následujících týdnů přijít s návrhem řešení, který by znamenal upuštění pod kotlem tohoto tématu, který klokotá ve městě Olomouci a které vzbuzuje velké vášně. Mojí snahou bude, aby se k tomu došlo za cenu, že nikdo nezvítězí 10:0. Jsem přesvědčen, že celá řada stanovisek Národního památkového ústavu v minulém období k územnímu plánu, nebo Ministerstva kultury ČR k územnímu plánu jsou pro toto města nepřijatelná. Jestliže město mělo představu, že jedna z os rozvoje města by mohla být kolem třídy Kosmonautů a třeba i v lokalitě Šantovka, tak řada stanovisek těchto orgánů tuto variantu neumožňují, pro mě je vážnou otázkou, zda v tuto chvíli akceptovat jiná stanoviska Ministerstva kultury, třeba k výškovým hladinám nebo jiným parametrům po celém území města Olomouce. Je to pro mě komplexní téma, které se netýká jenom toho jednoho objektu a pokusím se v řádu týdnů přijít s nějakým řešením, které změní situaci na „scéně“ a udělá toto téma širším. Někteří budou spokojeni, že najednou výšková budova nebude aktuálním tématem, ale zároveň jiní z nás nebudou ochotni připustit, aby se vyšlo vstříc jiným rozhodnutím a budeme se snažit svést souboj s centrálními orgány o územní plán. Je mojí snahou jakousi takovou dohodu vytvořit a předložit na jedné z příštích jednání rady města a poté na zasedání zastupitelstva. Pokud by se této dohody nedosáhlo podařit, předpokládám, že ve chvíli, kdy investor požádá o územní rozhodnutí, tak se město vyjádří tak, jak se vyjádřit má a když bude mít zastupitelstvo zájem na tom participovat, nechť na tom participuje, nebo jakýkoliv jiný orgán.“ 


Zápis ze zasedání 24. Zastupitelstva 2013 ke stažení  >> zde
 

komentáře (1)

 • Host (DAVID HELCEL)

  na naše vystoupení reagoval p. primátor takto:
  * MĚSTO JE SPOLUŽADATELEM O STANOVISKO PÍ. KAUEROVÉ PROTO, ŽE VLASTNÍ POZEMEK POD ČÁSTÍ STAVBY A PRÝ JEN TAK BYLO MOŽNO ZAJISTIT ODBORNÉ POSOUZENÍ PAM. PÉČÍ*NENÍ TO PROJEV SOUHLASU MĚSTA SE STAVBOU
  * OBJEKTIVITU ŘÍZENÍ NYNÍ POSOUDÍ KRAJ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI NPÚ O PŘEZKUM*
  * MĚSTO SE VYJÁDŘÍ AŽ K ÚZEMKU*NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ "CELÉ ŘADY LIDÍ" PRÝ TAK LZE NEJLÉPE PŘEDEJÍT PROBLÉMŮM S PŘÍPADNÝM UŠLÝM ZISKEM INVESTORA
  * V PŘÍPADNÉM SPORU S INVESTOREM O NÁHRADU ŠKODY BUDE PRÝ KLÍČOVÉ, ZDA JE STAVBA V SOULADU S ÚP
  * DALŠÍ POSTUP P. PRIMÁTOR VIDÍ VE SVÉM JEDNÁNÍ S INVESTOREM "SPÍŠE SÁM ZA SEBE NEŽ JAKO PŘEDSTAVITEL MĚSTA"*NA TO SI DÁVÁ ŘÁDOVĚ TÝDNY*TEPRVE KDYBY TO NEVYŠLO, ŠLO BY SE STANDARDNÍ CESTOU ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
  * IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM PRÝ JE PŘEVÉST PROBLÉM ŠTW DO OBECNÉ ROVINY VÝŠKOVÝCH STAVEB V CELÉ OLOMOUCI A V NOVÉM ÚP PŘEHODNOTIT ZAMÍTAVÉ STANOVISKO NPÚ I MINISTERSTVA - "PORVAT SE S CENTRÁLNÍMI ORGÁNY"
  * DALŠÍ INFO SLÍBIL NA NEJBLIŽŠÍ RADĚ V LEDNU
  pan primátor tedy hledá v tomto sporu svou třetí cestu"aby se vlk nažral a koza zůstala celá" a samospráva proti tomu zatím nic nenamítá . . .

  úterý, pro 17 2013
  Short URL:
Please login to comment