informace o novém projednávání záměru Šantovka Tower

Z odpovědí stavebního odboru na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. vyplývá:

• 28. 4. 2014 podává zástupce investora Šantovka Tower žádost o vydání závazného stanoviska Oddělení památkové péče 

• 13. 5. 2014 podává zástupce investora Šantovka Tower žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

• 4. 6. 2014 bylo stavebním odborem vydáno usnesení o přerušení územního řízení (přerušení řízení pro předběžnou otázku). Předběžná otázka spočívá v udělení výjimky z vyhlášky 501/2006 Sb. (fakticky se jedná o odstupové vzdálenosti). Na základě podaného odvolání proti tomuto usnesení probíhalo odvolací řízení - jak odvolací řízení dopadlo nebylo stavebním odborem sděleno.

• 5. 6. 2014 vypravila odborná organizace státní památkové péče, Národní památkový ústav (NPÚ), vyjádření pro Magistrát města Olomouce ve věci zamýšlené výškové stavby Šantovka Tower v ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc

• 10. 6. - investor byl Oddělením památkové péče vyzván k zaujetí stanoviska k vyjádření NPÚ

• 20. 6. - zástupce investora požádal o prodloužení lhůty k zaujetí stanoviska do 31. 8.

• 24. 6. - krajský úřad byl požádán magistrátním Oddělením památkové péče o prodloužení zákonné lhůty pro vydání závazného stanoviska do 30. 9. 2014


Z poskytnutých informací dále vyplývá:

• žadatelem o územní rozhodnutí je společnost Office Park Šantovka s.r.o., zastoupená jednateli: Richard Morávek, Mgr. Luděk Schmidt, Ivan Gerši

• investora v územním řízení zastupuje na základě plné moci společnost ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., zastoupená předsedou představenstva ing. arch. Pavlem Vrbou

• Statutární město Olomouc (dle podpisu zastoupené asi primátorem Majorem) udělilo společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., plnou moc .. ' aby za mne činil právní úkony nutné pro vydání závazného stanoviska - podání žádosti a další úkony v řízení, převzetí závazného stanoviska, vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí, podání odvolání proti rozhodnutí u Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče ve věci "Šantovka Tower - dokumentace pro územní" rozhodnutí ve věci výstavby inženýrských objektů na parcelách č. 114/3, 124/7 a 132/1   Zmocnění nabývá platnosti dne 17. 4. 2014 a jeho platnost končí dne 17. 4. 2015. ' 

komentáře

  • Bez komentáře
Please login to comment