Které technologické vymoženosti jsou vhodné pro zvířata


O tom, že žijeme v dobÄ› technologického pokroku, není sporu. VÄ›tÅ¡ina z nás si vÅ¡ak neuvÄ›domuje, že zasahuje nejen nás, lidi, ale také zvířata. PÅ™edevším pak ta v naší péÄi. I pro nÄ› totiž vymýšlíme stále nové vynálezy, z nichž nÄ›které z nich jsou bezesporu prospěšné, jiné pak nikoliv.

 

Jedním z tÄ›ch, které celkovÄ› naÅ¡im miláÄkům prospívají, je bezesporu oÄkování. Díky nÄ›mu se podaÅ™ilo nÄ›které nemoci téměř vymýtit nejen u lidí, ale právÄ› také u zvířat. Bohužel, valná Äást majitelů stále chodí jen na povinné oÄkování proti vzteklinÄ›, a ostatní vynechává. I to je důvod, proÄ se žádnou zvířecí nemoc doposud nepodaÅ™ilo plnÄ› vymýtit.

 

psi kontakt s ÄlovÄ›kem potÅ™ebují

 

S veterinární ordinací je spojeno i Äipování. To nahradilo doposud používané tetování v registraci zvířat. Zde se jednoduÅ¡e pomocí speciální injekce vpraví pod kůži drobný Äip o maximální velikosti rýžového zrnka. Ten v sobÄ› pak nese specifický identifikaÄní kód, který dokážou ÄteÄky pÅ™eÄíst. Podle toho tak lze snadno urÄit, komu dané zvíře patří.

 

Tím dalším, co se na trhu objevilo, a co pÅ™ichází do módy, jsou automatické krmící stanice. Zde naplníte do zásobníku granule, a ty po stisknutí páÄky spadnou do misky. Pes Äi koÄka se tak mohou sami nakrmit, kdykoliv budou chtít, a nemusí Äekat na ÄlovÄ›ka.

 

i pro zvířata existuje spousta vymožeností

 

To se sice může zdát výhodné a pro nás je to zajisté pohodlné, avÅ¡ak má to hned nÄ›kolik háÄků. Tím prvním je, že vÄ›tÅ¡ina psů i koÄek má sklony k pÅ™ejídání, pokud mají potravu dostupnou neustále. Snadno tak můžete skonÄit s obézním zvířetem.

 

Dále je tu i fakt, že právÄ› krmení je jednou z vÄ›cí, kde se mohou ÄlovÄ›k a jeho zvíře sblížit. Mohou z toho udÄ›lat spoleÄný rituál, na který se budou oba těšit. Tím se upevňuje pouto mezi nimi, což rozhodnÄ› není na Å¡kodu.

 

Než tedy pořídíte pro svého mazlíÄka nÄ›jaké udÄ›látko, zamyslete se nad tím, zda má smysl, a zda nebude ubližovat poutu, které mezi vámi je.