Zahradníci


Zahradníkem se ÄlovÄ›k nestává, zahradníkem se ÄlovÄ›k rodí. Není sice mnoho mužů, kteří se rozhodnou pro tento obor. Ale ti, pro které je to zároveň i životním posláním, jsou muži na svém místÄ›. A protože je tato práce i fyzicky nároÄná, jsou na ni lépe vybaveni než ženy. Kterých bývá v zahradnických firmách vÄ›tÅ¡ina. Možnost vzdÄ›lání v tomto oboru je možný dvojím způsobem. BuÄ je to tříletý uÄební obor, zakonÄený výuÄním listem. Anebo je možné absolvovat úplné stÅ™ední odborné vzdÄ›lání, které je o rok delší. S maturitní zkouÅ¡kou, která otevírá dveÅ™e k dalším oborům, které se dotýkají zahradnictví.

Zahradník

Náplní tříletého uÄebního oboru je pro vÅ¡echny budoucí zahradníky nezbytné osvojování kultivace zeminy, aby byla pÅ™ipravena pro pÄ›stování veÅ¡kerých rostlin, kvÄ›tin, keřů i stromů. A nejen to. Správné hnojení pÅ™i generativním i vegetativním rozmnožování jeÅ¡tÄ› pÅ™ed výsadbou. S následnou ochranou rostlin Äi jejich údržbou. Už v prvním roÄníku se studenti nauÄí rozpoznávat jednotlivé druhy. Což jim usnadní dobré výsledky v praxi. Která vždycky po týdnu střídá teorii. Ta navíc nauÄí správné manipulaci se zahradnickým nářadím a nezbytné mechanizaci. Budoucí zahradníci jsou seznámeni i se základními zemÄ›měřiÄskými pracemi. Které pomáhají pÅ™i budoucí tvorbÄ› krajinářských úprav.

Úroda

Pro vÄ›tÅ¡inu mužů bývá volba úplného stÅ™edního odborného vzdÄ›lání, které je ukonÄeno maturitou, dobrým Å™eÅ¡ením. PÅ™edmÄ›ty, které rozÅ¡iÅ™ují jejich budoucí uplatnÄ›ní, využijí bÄ›hem celé pracovní kariéry. AÅ¥ už je to získání znalostí pÅ™i projektování zahrad. Od jejich navrhování pomocí poÄítaÄových programů, technického Å™eÅ¡ení zahradních slohů Äi urbanistických soustav. Tito absolventi získávají bÄ›hem studia nezbytné znalosti z ekonomiky a managementu. ÄŒi možnost se ucházet o pokraÄující studium na vysokých Å¡kolách. Které mužům otevírá dveÅ™e do odborných funkcí v oboru tvorby, správy a ochrany zelenÄ›. VÄetnÄ› možnosti spolupráce v rámci mezinárodních Äinností. Kdy jejich kvalitní praxe je tím nejlepším základem.